Regulamin Rajdu Rowerowego „FORTUNA 2022”

Zlot gwiaździsty

Cel rajdu:

Celem rajdu jest propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej.

Organizator:

KTR „Wrześnianie” ,

współpraca organizacyjna: LGD „Z Nami Warto”

Sponsor: Browar FORTUNA

Termin rajdu:

Rajd odbędzie się w niedzielę 26 czerwca 2022r. Start o godzinie 9:00 . Zakończenie rajdu ok. godziny 14:00 w Miłosławiu – Szkoła Podstawowa budynek Pałacu. Trasa rajdu około 25 km.

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, opublikowanym na stronie internetowej http://wrzesnianie.pl/ oraz jego przestrzegania. W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
W rajdzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od lat 3 do lat 15 wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik dojeżdża na metę rajdu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, poruszając się po drogach i przestrzegając przepisów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. Na trasie rajdu będą uruchomione 4 punkty kontrolne: Września- Amfiteatr, Gozdowo- boisko sportowe, Biechowo- boisko sportowe, Pałczyn- WDK. w których na uczestników czekać będą specjalne zadania. Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem rajdu i mieć szansę na otrzymanie nagrody, należy przejechać 3 punkty kontrolne i oddać na mecie kartę uczestnictwa z zaliczonymi 3 zadaniami. Karty uczestnictwa przyjmowane będą na mecie w godzinach od 11:00 do 12:00. W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

Zgłoszenia i opłata startowa:

-zgłoszenia przyjmowane będą w WDK ul. Kościuszki 24

-zgłoszenia dla osób spoza powiatu wrzesińskiego drogą mailową na adres: wrzesnianie11@wp.pl / ze względów organizacyjnych w zgłoszeniu należy dokonać wyboru miejsca: Miłosław lub Września, celem odbioru kart startowych oraz bonów konsumpcyjnych / wpłaty należy dokonywać do dnia 15 czerwca 2022r przelewem na konto organizatora: KTR „Wrześnianie” ul. Piastów 7/22, 62-300 Września

Nr rachunku: 10 2030 0045 1110 0000 0382 2210 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Rajd Rowerowy Fortuna 2022”

– zapisy od 23 maja do 25 maja 2022r, w godz. od 17.00 do 20.00

zapisujący może zgłosić maksymalnie 10 osób.

– formularz zgłoszeniowy oraz mapkę rajdu można pobrać ze strony http://wrzesnianie.pl/

– wpisowe dla dorosłych wynosi 20zł , dla dzieci do lat 12 wpisowe 15zł, w ramach wpisowego organizator zapewnia: znaczek okolicznościowy, napój oraz posiłek regeneracyjny

– organizator ustala limit uczestników rajdu: 500 osób

– informacje na temat rajdu udzielane są pod nr tel. 784 043 369 ( w godzinach od 16 do 20)

Atrakcje:

Występ zespołu muzycznego Vehikuł Czasu, nagrody dla zwycięzców, wyróżnienia dla grup zorganizowanych. Ponadto wśród uczestników rajdu wyróżniony zostanie najstarszy i najmłodszy uczestnik oraz najliczniejsza rodzina.

Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji. Zdjęcia i nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

Komandor Rajdu

Mieczysław Koczorowski

Materiały do pobrania:

Karta zgłoszeniowa A4 http://wrzesnianie.pl/wp-content/uploads/2022/05/Rajd-fortuny-karta-zgloszeniowa-A4.jpg