UWAGA!

Osoby, które zapisały się mailowo prosimy o odebranie kart startowych na punkcie kontrolnym w Gozdowie.

 

Regulamin Rajdu Rowerowego „Fortuna” 2018
Zlot gwiaździsty

Cel rajdu:
Celem rajdu jest propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej.

Organizator:
KTR „Wrześnianie” , LGD „Z Nami Warto”
Sponsor: Browar FORTUNA
Patronat medialny: Nowa Września i Radio Września
Termin rajdu:
Rajd odbędzie się w niedzielę 3 czerwca 2018r. Start o godzinie 9:00 . Zakończenie Rajdu – ok. godziny 14:00 Browar Fortuna w Miłosławiu. Trasa rajdu około 30 km.

Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, opublikowanym na stronie internetowej http://wrzesnianie.pl/ oraz jego przestrzegania. W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik dojeżdża na metę rajdu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, poruszając się po drogach i przestrzegając przepisów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. Na trasie rajdu będą uruchomione 3 punkty kontrolne : Gozdowo (boisko), Kołaczkowo (pałac) i Wszembórz (plac przy świetlicy wiejskiej) w których na uczestników czekać będą specjalne zadania. Punkty kontrolne będą czynne od godz. 9.00 do 12.00. Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem rajdu i mieć szansę na otrzymanie nagrody, należy przejechać 2 punkty kontrolne i oddać na mecie kartę uczestnictwa z zaliczonymi 2 zadaniami. Karty uczestnictwa przyjmowane będą na mecie w godzinach od 11:30 do 12:30. W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

Zgłoszenia i opłata startowa:
– zgłoszenia przyjmowane będą w WOK we Września ul. Kościuszki 21
– zgłoszenia dla osób spoza powiatu wrzesińskiego – zapisy drogą e-mailową : mietas65@wp.pl.
Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora: KTR „Wrześnianie”, ul. Piastów 7/22, 62-300 Września
Nr rachunku: 10 2030 0045 1110 0000 0382 2210 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Rajd Rowerowy Fortuna 2018”
– zapisy od 7 maja do 14 maja 2018r, w godz. od 17.00 do 20.00 (z wyłączeniem soboty i niedzieli).
zapisujący może zgłosić maksymalnie 10 osób.
– formularz zgłoszeniowy oraz mapkę rajdu można pobrać ze strony http://wrzesnianie.pl/
– wpisowe wynosi 10 zł, w ramach wpisowego organizator zapewnia: znaczek okolicznościowy, napój oraz posiłek regeneracyjny
– organizator ustala limit uczestników rajdu: 800 osób
– informacje na temat rajdu udzielane są pod nr tel. 784 043 369 ( w godzinach od 16 do 20)

Atrakcje:
Występ grupy tanecznej Alchemia Dance, losowanie nagród, wyróżnienia dla grup zorganizowanych. Ponadto wśród uczestników rajdu wyróżniony zostanie najstarszy i najmłodszy uczestnik oraz najliczniejsza rodzina.

Postanowienia końcowe:
Każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji. Zdjęcia i nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

Komandor Rajdu

Mieczysław Koczorowski

do pobrania:

Regulamin Fortuna 2018

Rajd fortuny karta zgloszeniowa A5 do pobrania

Rajd Fortuna mapka lokalizacji punktów kontrolnych