Regulamin KTR Wrześnianie
Kandydatem może być pasjonat jazdy na rowerze, który ukończył 18 lat i posiada umiejętność współdziałania w grupie.
Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia, która wypełniła deklarację, zapoznała się ze Statutem i Regulaminem KTR oraz przez okres 1 roku jako kandydat aktywnie uczestniczyła w działalności klubu (50% i jeden z kalendarza imprez na dany rok). Oraz nie jest członkiem innego klubu rowerowego.
Członek jest zobowiązany do:
a) przestrzegania Statutu i Regulaminu Klubu,
b) systematycznego opłacania ustalonych składek,
c) aktywnego uczestnictwa w rajdach zaplanowanych w danym sezonie rowerowym (50% i jeden z kalendarza imprez na dany rok) oraz w innej działalności statutowej,
e) dbania o strój klubowy, który jest własnością KTR (czystość i dobry stan techniczny)
f) posiadania gwizdka podczas wyjazdów,
g) wcześniejszego informowania prowadzącego o rezygnacji z wyjazdu,
Każdego uczestnika podczas wyjazdów rowerowych obowiązują zasady przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie obowiązującymi przepisami.
Podczas wyjazdów rowerowych w kolumnie jeździmy pojedynczo z zachowaniem przepisowej odległości między kolumnami.
Do każdego wyjazdu klubowego wyznacza się 2 osoby odpowiedzialne przygotowujące trasę i przebieg wyjazdu (przygotowujące listę, opłaty, przebieg trasy, kilometraż, dostosowanie tempa jazdy do wszystkich uczestników, zgłoszenie uczestnictwa itp.). Osoby te są upoważnione do ewentualnej zmiany trasy ze względów  pogodowych lub zdarzeń losowych.
W razie niemożliwości prowadzenia grupy prowadzący wyznacza osobę, która go zastąpi.
Prowadzący jest zobowiązany, aby na danym wyjeździe była obowiązkowo apteczka pierwszej pomocy.
W czasie jazdy nie wyprzedzamy prowadzącego (wyjątek stanowi wyprzedzenie w celu sfotografowania lub sfilmowania czoła rajdu). Jedziemy w tempie, które dyktuje prowadzący, nie oddalamy się od grupy bez poinformowania prowadzącego lub innych.
Jeżeli członek klubu zabiera na wyjazd inna osobę jest za nią odpowiedzialny oraz informuje ją o zasadach obowiązujących w klubie podczas wyjazdów.
W czasie wyjazdów klubowych obowiązuje każdego członka kompletny strój klubowy (tj. koszulka, spodenki, spodnie długie, bandana, kurtka w zależności od pogody i pory roku).
W czasie wyjazdów członkowie klubu powinni mieć przy sobie klubową kamizelkę odblaskową.
Zabrania się członkom klubu uczestniczenia w strojach klubowych w wyjazdach nie zaplanowanych przez klub bądź prywatnych. W zlotach rowerzystów rangi światowej, europejskiej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej członek ma prawo uczestniczyć w stroju klubowym, choć wyjazd ten nie został zawarty w kalendarzu wyjazdów na dany rok.
Stroju klubowego nie wolno użyczać osobom trzecim.
Strój klubowy należy w razie uszkodzenia naprawić, a zgubiony lub mocno zniszczony odkupić na własny koszt.
Strój należy zdać w ciągu miesiąca  od ustania przynależności do klubu (np. rezygnacja, wykluczenie).
W razie niemożliwości uczestnictwa w wyjazdach rowerowych i innej działalności klubowej z powodów losowych bądź zdrowotnych, członek zobowiązany jest powiadomić w ciągu 1 miesiąca Zarząd Klubu  (najlepiej w formie pisemnej).
W przypadku nagannego zachowania członka klubu Zarząd ma prawo usunąć go dyscyplinarnie w trybie natychmiastowym.
Zaleca się członkom klubu ubezpieczenie NW i OC dla rowerzystów.

Członkostwo w KTR Wrześnianie oznacza akceptację regulaminu.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Statutu KTR Wrześnianie z dn. 8.04.2014r.

 Prezes KTR „Wrześnianie”

Mieczysław Koczorowski

Września, 10 luty 2015r.

Wersja do druku: Regulamin KTR Wrzesnianie